Fangenes testament

SignaturFortale
Da vi, norske fanger som satt i de nazistiske konsentrasjonsleirene i Europa under den annen verdenskrig, blir færre og mindre i stand til å videreformidle våre unike erfaringer og de lidelsene vi ble utsatt for, 
da vi, sammen med andre fanger av mange nasjonaliteter, fikk erfare på kropp og sjel hva den nazistiske ideologien, basert på menneskeforakt, diskriminering, rasisme, antisemittisme og totalitarisme, førte til av folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, vold, fornedrelse og ondskap,
da vi innser hvor vesentlig det er at våre og andre fangers unike erfaring og kunnskap ikke må glemmes, men holdes levende og aktivt brukes og formidles til stadig nye generasjoner,
da vi skylder våre kamerater som døde i konsentrasjonsleirene å fortelle om deres historier og livsskjebner,
da vi etter annen verdenskrig har sett hvordan menneskeheten i Europa og utenfor, igjen og igjen, har blitt rystet av onde handlinger i mange slags ideologiske forkledninger, og er blitt styrket i vår erkjennelse av hvor viktig det er å mobilisere et sterkt og udiskutabelt vern omkring menneskeverdet, menneskerettighetene og demokratiet som fundamentale verdier, og advare mot alle ideologier og politiske systemer som baserer seg på totalitarisme, vold og usaklig forskjellsbehandling av mennesker,
vedtar vi dette Fangenes testamente,
som vårt bidrag for å inspirere nåværende og nye generasjoner i Norge og utlandet til å arbeide for fredens sak, slik at våre dyrkjøpte erfaringer kan komme fremtiden til nytte, selv når vi selv ikke lenger aktivt kan bidra.
Det er vårt sterke håp at lignende forbrytelser som vi ble utsatt for, aldri skal skje igjen.
FANGENES TESTAMENTE
Verdifundament

Vi er overbevist om at Menneskeverdet og alle menneskers likeverd er det mest sentrale verdifundament som alle myndigheter og samfunnsordninger har et ansvar for å fremme og verne om.
Vi - som er klar over at våre og andre fangers lidelse og død i konsentrasjonsleirene under annen verdenskrig var en vesentlig årsak til opprettelsen av De forente nasjoner (FN) og etableringen av de internasjonale menneskerettighetene - gir vår støtte til FNs ideer, menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, som fundamentale og uomtvistelige normer for å skape rettferdighet og fred i verden, verdier som best kan opprettholdes gjennom et effektivt politisk demokrati der alle mennesker har de samme rettighetene uten å bli diskriminert på noe grunnlag slik som kjønn, hudfarge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom eller fødsel.

Virkemidler
Vi ber enhver som deler vårt verdifundament, om å fortsette vår kamp for å skape en fredelig verden ved aktivt å iverksette de nedenfor nevnte virkemidler. Da kan nåtidige og nye generasjoner få kunnskap om, og bli bevisstgjort på, det evige ansvaret vi alle har for å mobilisere et vern omkring menneskeverdet, menneskerettighetene og demokratiet.
Vi ber alle enkeltpersoner, ikke-statlige aktører, statlige myndigheter og internasjonale organisasjoner om:
Å arbeide systematisk mot alle former for totalitære ideologier og systemer som baserer seg på diskriminering, rasisme, undertrykkelse og forfølgelse av sosiale grupper eller enkeltpersoner,
å arbeide for at statlige myndigheter I Norge og utlandet, i det offentlige rom, regelmessig minner om konsentrasjonsleirfangenes lidelser, våre kameraters død og vår felles kamp mot leirsystemet,
å arbeide for at man i tillegg til de individuelle fangene minnes solidariteten mellom fangene og også fangebefolkningens internasjonale sammensetning og mangfold,
å arbeide for at fangenes historier ikke forfalskes eller misbrukes,
å arbeide for at konsentrasjonsleirene, med deres bygninger og materiell, bevares for ettertiden som monumenter over den nazistiske ideologiens grusomheter, slik at nye generasjoner ved besøk selv kan erfare at mennesker er i stand til å sette ondskap og diskriminering i system og utføre grusomme handlinger. Dermed vil de bedre forstå nødvendigheten av å mobilisere et vern mot dette, 
å arbeide for en varig opprettholdelse av alle museer og minnesteder; ivaretakelse og søk etter autentiske, materielle og ideelle vitnesbyrd om konsentrasjonsleirenes historie, våre kameraters skjebne og om forbryternes skyld,
å sørge for at den undervisningen som samfunnet skal sikre for barn og unge, både innenfor og utenfor skolesystemet, skal innebefatte kunnskap og refleksjon rundt:

  • - annen verdenskrig og konsentrasjonsleirfangenes unike erfaringer,

  • - menneskeverdet, likeverdet, de internasjonale menneskerettighetene og demokratiet, som fundamentale verdier som våre samfunn må verne om,

  • - innsatsen som verdenssamfunnet har gjort etter krigen for å motvirke at totalitære ideologier igjen får feste i europeisk jord eller noe annet sted i verden, blant annet gjennom etableringen av FN og vedtakelsen av Verdenserklæringen om menneskerettighetene samt etableringen av Europarådet og vedtakelsen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen,

  • - menneskers individuelle ansvar for egen adferd. At hver og en av oss - selv om ordrene kommer fra en høyere samfunnsinstans - har et moralsk ansvar for egne handlinger.

Det er vårt håp for fremtiden at dette Fangenes testamente vil inspirere og anspore enhver person, statlig myndighet, nasjonal og internasjonal organisasjon, til å arbeide for fredens sak.

Underskrifter Fangenes Testament
Jan Bendix Lien
Erik Loe
Karl Øksenad
Elling Kvamme
Olav Bøyum
Teodor Abrahamsen
Ivar Claussen
Arne Verling
Petter Christian Steenstrup
Bernt H. Lund
Arnstein Brekke
Blanche Major
Arnold Hammer
Knut Erik Skinnemoen
Leif Kôlner
Maria Gabrielsen
Sigurd Syvertsen
Tollef Larsson
Torstein Axelsen
Jon Fryjordet
Arnt Friisk
Karsten S Pettersen
Olav Askvik
Magnhild Bråthen